top of page
Bilde.jpg

Reglement

Klasser
Klassene deles i puljer avhengig av antall påmeldte lag pr. årsklasse. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten påmelding og tilpasse spillsystem

Premiering

 • For klassene 11 og 12 år kåres det ikke klassevinnere. I disse klassene deles det ut minnepremie til alle spillere.

 • I de øvrige klassene deles det ut premie til vinnerlagene.

 

Lagslister

Lagslister som gjelder for hele turneringen (kan kompletteres), skal registreres i Profixio. Listene leveres til hovedsekreteriat i Drammenshallen. Lag som ikke har levert inn lagoppstilling innen kampstarten for sin andre kamp tas ut av turneringen. Alle deltakere på laglisten betraktes som deltakende i turneringen. På lagoppstillingen må lagleder påføre ett mobilnummer som laget kan nås på under turneringen.

Drakter
Ved draktkollisjon skal laget som er satt opp som bortelag skifte drakt eller spille med markeringsvester. Lagene har selv ansvar for dette.

Dispensasjon
Det tillates spillere på dispensasjon dersom dette er innvilget fra egen region i NHF. Kopi av dispensasjon må fremvises.

Spilletid

 • 11-12 år: 1 x 20 minutter

 • 13-14 år: 1 x 25 minutter (puljespill + sluttspill)

 • 15-16 år: 1 x 30 minutter (puljespill + sluttspill)

Alle lag er garantert minimum 4 kamper

Kampavikling​

 • Lagene skal være klare ved banen senest 5 minutter før kampstart

 • Laget som står oppført som hjemmelag starter med ballen og skal starte kampen til venstre for sekretariatet.

 • Begge lagene skal stille med godkjent ball.

 • Ballen som ikke blir valgt legges i sekretariat som reserveball.

 • Timeout benyttes ikke før finale (en stk. pr lag)

 • Tiden stoppes kun ved alvorlig skade o.l etter dommers vurdering.

 • Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen.

 • I sluttspill avgjøres kampen med sudden-death hvor laget som scorer først vinner "golden goal". Denne starter umiddelbart. Laget som skal starte avgjøres ved "stein-saks-papir". I finalene kjøres samme variant, men da med en 5 minutters ekstraomgang før "sudden death"

Antall spillere og innbyttere

 • J/G 11-12 klassene spilles med 6 spillere på banen og maks 12 spillere pr. lag

 • J/G 13-16 klassene spilles med 7 spillere på banen og maks 14 spillere pr. lag.

I klassene 13 år og eldre er det ikke tillatt å benytte en spiller fra samme klubb for flere lag i samme klasse. Arrangør kan allikevel, unntaksvis i noen særskilte tilfeller, gi dispensasjon av sportslige hensyn. I klassene 11 og 12 år er det lov å benytte samme spiller på flere lag.

Sluttspill (13-16 år)

 • De to beste lagene i hver klasse går til A.-sluttspill, resten går til B-sluttspill.

 • Dersom deltakelsen tilsier andre løsninger kan arrangøren gjøre tilpasninger i turneringsformen

Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

Protestjury

 • Jury oppnevnes av arrangøren. Eventuelle protester behandles av juryen.

 • Eventuelle protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyret på kr 500.

 • Protestgebyr betales tilbake om protesten tas til følge.

 

Garderobe

 • Garderobene i hallen kan benyttes og anvisning skjer fra hallansvarlig.

 • Garderobene vil være ulåste og arrangør er derfor ikke ansvarlig for verdisaker.

 • Unngå å kaste søppel på gulvene i garderobene og i hallen. Dørene skal ikke stenges fra innsiden.

 • Lagleder har ansvar for at garderobene blir forlatt i den stand de var når lagene tok disse i bruk.

Fair Play

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller "bestraffer" annet lag i turneringen.

Vi oppfordrer til Sportslig og rettferdighet og viser til Norges håndballforbund sitt fair play-program, som omhandler tre områder:

Respekt for dommeren – vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, uavhengig av aldersnivå.

Respekt på banen – vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag. 

Respekt i hallen – vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører.

Lege/førstehjelp

Cupen har en egen helse og beredskapsansvarlig i hallen som kan kontaktes ved behov.

Navn: Vibeke Bentsen

Tlf: 99267154

Viktig adresse

Drammen Kommunale Legevakt

Adresse: Rosenkrantzgt 17, 3004 Drammen 

Tlf.: 116117

Hærverk

 • Hærverk og ødeleggelser på hotellene eller i noen av hallene tolereres ikke. Dette vil bli politianmeldt og laget spillerne representerer, blir satt som erstatningsansvarlig. En konsekvens kan være utestengelse fra turneringen.

 • Lagledere står ansvarlig for at ordensreglementet i hallene og på hotellene følges og for arrangementet for øvrig.

Resultater

Resultater legges kontinuerlig ut på Profixio Link: Klasser - Profixio

Alkoholbruk

Det er forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både i og rundt hallene og hotellene. Overtredelse kan medføre bortvisning av spiller/lag. 

Annet

 • Arrangør har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold.

 • Arrangør er ikke ansvarlig for tap av verdigjenstander under turneringen og oppfordrer alle spillere og lag til å ta vare på sine eiendeler i hallene og eventuelt på skolen.

 • Arrangør kan ikke stilles til ansvar for forvoldelse på personer, eiendeler eller lagsutstyr i turneringsperioden.

 • Arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majure hendelser.

 • Arrangøren vil ha en egen fotograf til stede i hallen. Disse bildene kan bli benyttet til promotering av fremtidige cuper. Reservasjon kan gjøres ved å sende mail til torbjorn.furseth@glassverketif.no

Ellers følges Norges Håndballforbunds bestemmelser for klassene 10 - 16 år. 

Lykke til!

bottom of page